Kjopsbetingelser_icon_1140x600.jpg

Kjøpsvilkår

KJØPSVILKÅR FOR OSLO SKIN LAB V. NUTRAQ NORWAY AS

1. GENERELT

Disse kjøpsvilkårene gjelder for kjøp av varer fra Oslo Skin Lab v. NutraQ Norway AS over internett.

Oslo Skin Lab v. NutraQ Norway AS er godkjent av Trygg E-handel. Det betyr at du kan føle deg trygg og sikker når du handler fra oss. Trygg E-handels formål er å beskytte deg som forbruker. Kun stabile og seriøse nettbutikker kan bli godkjent til å benytte Trygg E-handel-merket. Du kan lese mer om Trygg E-handel og dine rettigheter som forbruker på www.tryggehandel.no. Oslo Skin Lab v. NutraQ Norway AS’ sertifikat finnes også på www.tryggehandel.no

Kjøpsvilkårene ble sist oppdatert 3. januar 2023, og får virkning for alle inngåtte og nye avtaler.

2. PARTER

Selger er:
NutraQ Norway AS
Postboks 3034 Elisenberg
0207 Oslo
Telefon 987 01 405
E-post: kundeservice@osloskinlab.no
Foretaksnummer 993 905 607

og betegnes i det følgende som «Oslo Skin Lab», «vi», «oss» eller «selger».

Kjøper er den personen som er oppgitt som kjøper i bestillingen uavhengig av kjøpskanal, og betegnes i det følgende som «du», «deg» eller «kunden». Du må være fylt 18 år for å bli kunde hos Oslo Skin Lab.

3. ENGANGSKJØP

Ved engangskjøp vil du motta en engangsforsendelse av produktet du har kjøpt til ordinær pris. Ved engangskjøp tilkommer porto på NOK 49 i frakt for forsendelsen. Levering skjer normalt 14 dager etter bestilling.

4. MEDLEMSSKAP OG ABONNEMENT

Vi tilbyr medlemskap og abonnement ved kjøp av våre produkter gjennom to ulike leveringsforløp, med henholdsvis levering hver fjerde eller åttende uke, avhengig av produktet.

4.1 Abonnement med levering hver fjerde uke

Et medlemskap hos Oslo Skin Lab med levering av produkter hver fjerde uke innebærer følgende:

Medlemmer får minimum 30% rabatt på alle kjøp

En pakke tilsvarer 4 ukers forbruk

En ny pakke sendes hver 4. uke så lenge du selv ønsker

Du kan når som helst endre medlemskapet slik at leveringsintervallet er hver åttende uke (se vilkår nedenfor), eller be om å utsette eller stanse videre forsendelser

Det er ingen kjøpsforpliktelser eller bindingstid

Ingen forskuddsbetaling – faktura medfølger i pakken

14 dagers full angrerett på første forsendelse i medlemskapet for nye kunder. Det er ikke angrerett for kunder som endrer leveringsforløpet fra hver åttende til fjerde uke

4.2 Abonnement med levering hver åttende uke

Et medlemskap hos Oslo Skin Lab med levering av produkter hver åttende uke innebærer følgende:

Medlemmer får minimum 30 % rabatt på alle kjøp

En pakke tilsvarer 8 ukers forbruk

En ny pakke sendes hver 8. uke så lenge du selv ønsker

Du kan når som helst endre medlemskapet slik at leveringsintervallet er hver fjerde uke (se vilkår ovenfor), eller be om å utsette eller stanse videre forsendelser

Det er ingen kjøpsforpliktelser eller bindingstid

Faktura sendes månedlig på e-post slik at betaling for produktet gjennomføres ved betaling av to fakturaer

Det er ikke angrerett for kunder som endrer leveringsforløpet fra hver fjerde til åttende uke.

4.3 Administrering av abonnement

Levering skjer normalt etter 14 dager og videre i henhold til valgt leveringsfrekvens, uten kjøpsforpliktelse eller bindingstid. Abonnementet kan sies opp fortløpende. Ved oppsigelse avsluttes abonnementet umiddelbart med virkning fra neste utsendelse. Du kan når som helst ta kontakt med kundeservice for å avtale pause, endre eller si opp ditt abonnement.

Endringer av produkter, leveringsform og leveringsfrekvens kan forekomme. Varsel om endringer sendes i god tid før de trer i kraft. Mindre endringer, eksempelvis endret emballasje, vil ikke bli varslet utover informasjon på våre hjemmesider. Abonnementstegning kan nektes ved saklig grunn, slik som svindelforsøk, manglende kredittverdighet og lignende.

5. PRISER

Våre priser er oppgitt i norske kroner og inkluderer merverdiavgift. Prisen på produktet kan variere avhengig av salgskanal, distribusjon og spesielle tilbud. Prisene gjelder inntil de endres. Varsel om prisendringer sendes i god tid før endringene trer i kraft. Introduksjonstilbudene kan ikke utnyttes illojalt gjennom frekvent og repeterende abonnementstegning/oppsigelse da de primært er rettet mot nye kunder.

Porto- og ekspedisjonsgebyr kommer i tillegg til hver forsendelse i henhold til gjeldende satser, med mindre noe annet er avtalt.

6. LEVERING

Vi sender våre forsendelser i avtalt leveringsfrekvens med Posten. Dersom leveringstidspunkt ikke følger av bestillingsløsningen, skal vi levere varen uten unødig opphold og senest innen 30 dager fra din bestilling.

Vi utsteder en skriftlig faktura som fungerer som ordrebekreftelse og som vedlegges alle forsendelser. Ved spesielle tilbud, større eller flere bestillinger kan det forekomme at bestillingen må hentes på postkontoret grunnet størrelse og vekt.

Levering anses skjedd når du, eller din representant, har overtatt varen.

Ved forsinket levering kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, erstatning eller heving av avtalen.

Ved uavhentede forsendelser forbeholder vi oss retten til å kreve erstatning for de håndteringskostnader som oppstår som følge av den uavhentede forsendelsen, herunder returneringsgebyr og andre administrative kostnader.

7. BETALING

7.1 Betalingsbetingelser for engangskjøp

Fakturaen sendes sammen med din forsendelse. Betalingsfristen følger av fakturaen, og er på minimum 14 dager fra mottak av varen. Ved manglende betaling påløper de til enhver tid fastsatte renter i henhold til forsinkelsesrenteloven, samt eventuelle inndrivelseskostnader.

7.2 Betalingsbetingelser for abonnement

Betaling for abonnement med levering av produkt hver fjerde uke gjennomføres med faktura som følger med hver levering.

Betaling for abonnement med levering av produkt hver åttende uke gjennomføres ved to delbetalinger. Den første fakturaen for halve beløpet sendes på e-post til deg når produktet sendes fra lageret vårt. Fakturaen på andre delbetaling sendes på e-post, og betales etterskuddsvis fire uker etter leveransen. Dersom du sier opp abonnementet før du har betalt andre delbetaling må du betale denne, da produktet allerede er levert.

Ved manglende betaling påløper de til enhver tid fastsatte renter i henhold til forsinkelsesrenteloven, samt eventuelle inndrivelseskostnader.

8. ANGRERETT

Du er beskyttet av angrerettloven og har 14 dagers ubetinget angrerett fra den dagen du mottar varen på din første forsendelse. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag, forlenges fristen til nærmeste virkedag. Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Ved benyttelse av angreretten, må varen sendes i retur innen 14 dager etter at melding om bruk av angreretten er sendt til selger.

Angreretten innebærer at du har rett til å angre kjøpet for uåpnet produkt og returnere varen. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet derfor returneres til oss i samme mengde og stand som du mottok det. Dersom varens verdi er redusert mer enn nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, må du dekke dette verditapet. Med mindre annet er avtalt, skal du dekke de direkte kostnadene ved å returnere varen. Returadressen er adressen oppgitt under punkt 2.

Dersom du benytter deg av angreretten skal vi tilbakebetale kjøpesummen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra vi mottar melding fra deg. Vi har rett til å holde tilbake betalingen til vi har mottatt varene som har blitt sendt tilbake, eller til du har lagt frem dokumentasjon på at varen har blitt sendt. Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss.

Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten fremgår av angrerettskjemaet som vedlegges samtidig som ordrebekreftelsen som sendes per e-post. Påberopelse av angreretten eller spørsmål knyttet til denne kan også rettes til kundeservice på telefon 987 01 405 eller e-post kundeservice@osloskinlab.no.

9. REKLAMASJON

Dersom den leverte varen har mangler, kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller heving av avtalen.

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må du innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger en melding om at du vil påberope deg mangelen. Du har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 måneder fra mangelen ble oppdaget. Reklamasjonsretten er begrenset til reklamasjoner innen varens holdbarhetsdato som angitt på emballasjen, og senest 2 år etter at du mottok varen. Ved for sen reklamasjon taper du retten til å gjøre mangelen gjeldende.

Reklamasjonsretten gjelder i tillegg til angreretten.

Ved reklamasjon, feil og mangler får du dekket eventuelle fraktkostnader. Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss.

10. SELGERS RETTIGHETER VED KUNDENS MISLIGHOLD

Dersom du ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan vi i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra deg. Vi vil etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling og inkassogebyr, og dersom du unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste deg med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til deg.

11. PERSONOPPLYSNINGER

For å kunne gjennomføre denne avtalen vil selger behandle enkelte personopplysninger som kan knyttes til deg (f.eks. navn og adresse). Du kan lese mer om vår behandling av personopplysninger ved å klikke på følgende link.

12. KUNDESERVICE

Vår kundeservice har lang erfaring med våre produkter og kan derfor lett svare deg på dine spørsmål. Du når kundeservice på telefon 987 01 405 hverdager kl. 08:30–16:30. Du kan også benytte deg av vårt kontaktskjema eller sende en e-post til kundeservice@osloskinlab.no. Dine henvendelser som gjelder faktiske kjøp og bestillinger skal alltid besvares innen 48 timer av selger.

13. FORBEHOLD

Selger forbeholder seg retten til å overføre sine rettigheter og forpliktelser i henhold til denne avtalen til en annen part. Det tas også forbehold om driftsstans, trykkfeil, uriktige priser, merverdi- og øvrige avgiftsendringer eller leveringsproblemer som skyldes forhold utenfor vår kontroll.

Eventuelle tilbud gjelder så lenge lageret rekker (som opplyst i tilknytning til den enkelte kampanje).

14. ENDRING I KJØPSVILKÅRENE

Disse kjøpsvilkårene er gjenstand for endringer ved særlige behov og/eller lovendringer, pålegg eller anbefalinger. Ved endring av vilkårene vil du bli varslet om dette. Slikt varsel gis senest 1 måned før endringene trer i kraft. Dersom du, basert på de endrede vilkårene, ønsker å si opp avtalen, står du fritt til å gjøre dette. Manglende oppsigelse av avtalen etter endring av avtalevilkårene innebærer at du aksepterer de oppdaterte avtalevilkårene. Nye vilkår vil bli kunngjort på vår nettside i kombinasjon med utsendelse av de nye vilkårene.

15. KONFLIKTSLØSNING

Hvis du ønsker å klage på ditt kjøp, ta kontakt med kundeservice. Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9.

Partene skal forsøke å løse enhver tvist i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon 23 400 600 eller på www.forbrukertilsynet.no.

Dersom mekling ikke fører frem, kan du eller selgeren bringe saken inn for Forbrukerklageutvalget eller domstolene. Selger er forpliktet til å rette seg etter avgjørelser i Forbrukerklageutvalget.

Europakommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

Dersom det ikke er mulig å oppnå enighet ved dialog, skal tvister løses etter norsk rett og av norske domstoler med Oslo tingrett som verneting.